π‡π”πˆπ’π‘π„π†π„π‹π„πŒπ„ππ“EN π•πŽπŽπ‘ ππ„π™πŽπ„πŠπ„π‘π’

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 2. Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 3. Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct melding worden gedaan bij de politie.
 4. Het is verboden om op het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er melding worden gedaan bij de politie.
 5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
  β€’ Men niet in het bezit is van een geldig toegangsbewijs;
  β€’ Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
  β€’ Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein;
  β€’ Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
 6. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie en in ieder geval van het terrein worden verwijderd.
 7. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisreglement zal hij worden verwijderd.
 8. De organisatie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiΓ«le dan wel immateriΓ«le schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 9. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 10. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
 11. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen.